Privacybeleid

Soepteksten.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 • Website: https://soepteksten.nl
 • Soepteksten is gevestigd in Den Haag
 • Tel.: +31 (0)6 2232 96 09
 • Renske Visser is de functionaris gegevensbescherming van Soepteksten. Zij is te bereiken via soeptekten@xs4all.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Soepteksten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van uw verzoek om informatie of aanmelding voor een workshop.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en via telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via soepteksten@xs4all.nl, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Soepteksten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van de door u gevraagde informatie.
 • Om u te informeren over komende activiteiten, indien u dat wenst.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Soepteksten verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Soepteksten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Soepteksten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Programma’s van het MS Office pakket (Word, Excel) voor de administratie en verantwoordingsverplichtingen van Soepteksten en genoemde activiteiten op de website. Zonder deze administratie kan Soepteksten de doelstellingen niet realiseren. In verantwoordingsrapportages worden alleen geaggregeerde gegevens gebruikt. Individuele persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan als hiervoor beschreven.
 • XS4ALL.Mail systeem voor de communicatie met de cliënten van en belanghebbenden bij Soepteksten.

Hoe persoonsgegevens bewaard blijven

Soepteksten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Al de hiervoor genoemde persoonlijke gegevens worden vernietigd als uw deelname aan activiteiten van Soepteksten is beëindigd. Maximaal 3 maanden later zijn uw gegevens vernietigd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Soepteksten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Soepteksten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies op deze website zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook dient het om de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soepteksten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar soepteksten@xs4all.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Soepteksten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soepteksten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via soeptekten@xs4all.nl.

Soepteksten bewaart gegevens digitaal en op papier. De gegevens zijn alleen toegankelijk via een code. Persoonsgegevens op papier worden opgeslagen in een afgesloten kast.